İFLAS SIRA CETVELİNE KAYDEDİLMİŞ DAVALI ALACAĞININ TERKİNİ DAVASI

Davacının iflas masasına kendi ilamlı alacağının kaydı için yapmış olduğu başvurunun reddi üzerine verilen karara karşı açmış olduğu davaların davacının ne kadarlık alacağının iflas masasına kayıt edilmesi gerektiği yönünde henüz kesinleşmediği, davacının sıra cetvelinde alacaklı sıfatıyla yer almamasının bu dava açısından aktif husumet ehliyetini etkileyeceği gözetilerek, söz konusu dosyanın sonucunun beklenmesi, sonrasında sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

İFLAS SIRA CETVELİNE KAYDEDİLMİŞ DAVALI ALACAĞININ TERKİNİ DAVASI

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2012/6034 K: 2013/2053 T: 01/04/13

 

Davacı vekili, dava dışı müflis borçlunun iflas idaresince düzenlenen sıra cetveline davalının alacağının muvazaalı alacak olmasına rağmen kayıt edildiğini ileri sürerek, davalının sıra cetveline kaydedilen 100.000.00 TL. alacağının sıra cetvelinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, müvekkilinin alacağının muvazaalı olmadığını, davacının kendi alacağı için iflas masasına yapmış olduğu başvurunun reddedildiğini, bu red kararına karşı açmış olduğu davanın halen derdest olduğundan soncunun beklenmesi gerektiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesine istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının dava dışı müflis borçludan olan alacağının gerçek bir alacak olduğunu ispat edemediği, davacının ilama dayalı kendi alacağının iflas masasına kaydı için yapmış olduğu başvurunun reddi nedeniyle açmış olduğu davaya ilişkin bozma ilamlarının davacının alacaklı olup olmadığına ilişkin bulunmadığı, alacağın miktarının tespiti için yapılan hesaplama yöntemindeki yanlışlıklar nedeniyle ilgili gerekçeli kararın en son olarak bozulduğundan sonucunun beklenmesine gerek bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalının iflas masasına kayıtlı 100.000.00 TL.alacağının terkinine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, iflas sıra cetveline kaydedilmiş olan davalı alacağının terkini istemine ilişkindir. Davacının iflas masasına kendi ilamlı alacağının kaydı için yapmış olduğu başvurunun reddi üzerine verilen karara karşı açmış olduğu davaların davacının ne kadarlık alacağının iflas masasına kayıt edilmesi gerektiği yönünde henüz kesinleşmediği, davacının sıra cetvelinde alacaklı sıfatıyla yer almamasının bu dava açısından aktif husumet ehliyetini etkileyeceği gözetilerek, söz konusu dosyanın sonucunun beklenmesi, sonrasında sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

2-Bozma nedenine göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA,

(2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.