İHALENİN FESHİ DAVASINDA PARA CEZASI * ALEYHE BOZMA YASAĞININ GEÇERSİZLİĞİ

Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma yasağı işlemez.

İHALENİN FESHİ DAVASINDA PARA CEZASI * ALEYHE BOZMA YASAĞININ GEÇERSİZLİĞİ
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2013/30001 K: 2013/36146 T: 14/11/13

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

1-İcra mahkemesinin ihalenin feshi isteminin reddine yönelik kararı yönünden;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.366. ve HUMK.438.maddeleri uyarınca ONANMASINA,

2-İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re'sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu'nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile para cezasına hükmedil-mesine yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ

Mahkeme kararının yukarıda (2) maddede yazılı nedenlerle para cezasına hasren İİK. 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.