İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği

Özeti: Satışa esas alınan ve kesinleşen kıymet takdirine ilişkin mahkeme kararının dayanağı bilirkişi raporu esas alındığında, ihale gününe kadar 2 yıllık sürenin geçtiği nazara alınarak şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekir

İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği
YARGITAY KARARI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

 

Esas    : 2019/11809 Karar  : 2019/18439 Tarih  : 25.12.2019

 

İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği

 

 

Özeti: Satışa esas alınan ve kesinleşen kıymet takdirine ilişkin mahkeme kararının dayanağı bilirkişi raporu esas alındığında, ihale gününe kadar 2 yıllık sürenin geçtiği nazara alınarak şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekir

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

 

Şikayetçi borçlunun ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, icra mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçinin istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmüştür.

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

 

İİK'nun 128/a-2. maddesinde; "Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez" hükmüne yer verilmiştir. Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.1992 tarih ve 1992/4-70 E. - 1992/130 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, İİK'nun 128. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcı, sonradan kesinleşmesi koşulu ile kıymet takdirinin fiilen yapıldığı (keşif) tarihidir. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re'sen nazara alınmalıdır.

 

Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın kıymet takdiri işleminin, icra müdürlüğünce 12.10.2015 tarihinde yapıldığı ve bilirkişilerce taşınmaza 259.413,48 TL değer biçildiği, şikayetçi borçlunun kıymet takdirine itirazı üzerine, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.02.2017 tarih ve 2016/194 E.-2017/247 K. sayılı dosyasında yapılan keşif neticesinde bilirkişilerce hazırlanan 24.01.2017 tarihli raporda, 2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 3-B grubu yapı bedeli dikkate alınarak taşınmazın değerinin 261.933,47 TL olarak belirlendiği ve mahkemece rapor doğrultusunda şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir. Buna göre bilirkişi raporunda ihaleye konu taşınmazın 2015 yılı itibari ile değeri belirlendiğinden satış tarihi olan 14.03.2018 günü itibari ile İİK'nun 128/a maddesinde öngörülen 2 yıllık süre geçmiştir.

 

O halde, satışa esas alınan ve kesinleşen kıymet takdirine ilişkin mahkeme kararının dayanağı bilirkişi raporu esas alındığında, ihale gününe kadar 2 yıllık sürenin geçtiği nazara alınarak şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karar isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 21.06.2019 tarih ve 2018/2490 E.-2019/1302 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 31.05.2018 tarih ve 2018/223 E.-2018/452 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 25/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.