İHTİYATİ HACİZ * CİRANTANIN SORUMLULUĞU * PROTESTO KOŞULU

Protesto ettirilmemiş olan senedin cirantaları için ihtiyati haciz kararı verilemez. Böyle bir durumda yalnız senet borçlusu için ihtiyati haciz kararı verilebilir.

İHTİYATİ HACİZ * CİRANTANIN SORUMLULUĞU * PROTESTO KOŞULU
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2014/1101 K: 2014/2616 T: 14/02/14

 

İhtiyati hacze itiraz eden borçlu vekili, müvekkilinin talebe konu senede ilişkin böyle bir borcu bulunmayıp, kendisinden sonra gelen cirantayı da tanımadığını, icra takibine yönelik olarak imzaya ve borca itiraz ettiklerini ve mahkemece takibin tedbiren durdurulmasına karar verildiğini, takibe konu senedin cirantalara başvurulması açısından protesto şartı içermekte olup, bu şart yerine getirilmeden senet borçlusu dışındaki borçlulara müracaat edilemeyeceğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

 

İhtiyati haciz talep eden vekili, itirazın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haciz kararına dayanak bulunan senedin cirantası durumunda olan ihtiyati hacze itiraz eden yönünden 6102 Sayılı TTK.'nın 714/5 maddesi uyarınca alacaklının protesto keşide ettiğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle, talebin kabulü ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz talep eden vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati haciz talep eden vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyatihaciz talep eden vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0.90 TL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14.02.2014 tarihinde oybirliyle karar verildi.