İhtiyati haciz kararına itiraz - Davanın açılmamış sayılması

İhtiyati haciz kararlarına yönelik itirazlar duruşmalı olarak yapılsa da, tarafların duruşmaya gelmemeleri halinde yokluklarında karar verilmelidir.

İhtiyati haciz kararına itiraz - Davanın açılmamış sayılması
Yargıtay kararı

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2017 / 5572 E, 2019 / 2854 K.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki ihtiyati hacze itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
İhtiyati haciz isteyen vekili, kredi kartı üyelik sözleşmesi uyarınca borçlu hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, mahkemece talep uygun görülerek ihtiyati haciz kararı verilmiştir.
İhtiyati hacze itiraz eden, ihtiyati haciz isteyen banka tarafından başlatılan icra takibine kısmen itiraz ettiğini, mal kaçırmadığını, adına kayıtlı menkul ve gayrimenkulleri olduğunu belirterek koşulları oluşmayan ihtiyati haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkemece,itirazın kabulüne karar verilmiş,kararın ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından temyizi üzerine,Dairemizin 04.02.2016 tarih 2015/11167 E. 2016/1551 K. sayılı ilamı ile ''İİK'nun 265. maddesinde borçlunun kendisi dinlenilmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itiraz edebileceği hükme bağlanmıştır. Somut olayda ihtiyati haciz isteyenin keşide ettiği ihtarnamenin borçluya tebliğ edildiği (İİK 257/1) anlaşılmakta olup, mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir. Borçlunun itiraz sebebi olarak ileri sürdüğü hususlar İİK'nun 265. maddesinde sınırlı olarak sayılmış bulunan sebeplerden olmayıp, mahkemece ihtiyati hacze itirazın reddine karar verilmesi gerekirken anılan husus gözden kaçırılarak yerinde bulunmayan yazılı gerekçe ile itirazın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmadığından kararın alacaklı yararına bozulması gerekmiştir.'' gerekçesiyle bozulması üzerine,mahkemece tarafların 07.03.2017 tarihli duruşmaya gelmemeleri üzerine dosyanın işlemden kaldırılmış,üç aylık yenileme süresi içinde davanın yenilenmemesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, verilen karar ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK'nın 265/4. fıkrasına göre ihtiyati haciz kararlarına yönelik itirazlar duruşmalı olarak yapılsa da tarafların iştirak etmemeleri halinde dosya işlemden kaldırılmadan yokluklarında esas hakkında karar karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre ihtiyati haciz isteyenin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iadesine, 02/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.