İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi - Borçlunun alacaklı olduğu icra dosyasına haciz

Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının alacaklı olduğu icra dosyasında satış talep ettikleri, dolaysıyla (satış dosyası borçluları olan) şikayetçilerin yetki belgesinin iptalini istemekte hukuki yararlarının bulunduğu

İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi - Borçlunun alacaklı olduğu icra dosyasına haciz
Yargıtay kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2018 / 13228 E, 2018 / 9702 K.

 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçilerin icra mahkemesine başvurusunda; alacaklıların ... ... 15. İcra Müdürlüğü’nün 2010/17168 E., 2010/17178, 2010/17183, 2010/17184 E. sayılı dosyalarında .... Malz. San. Ve Tic. A.Ş. aleyhine yaptıkları icra takiplerinde İİK’nun 120/2. maddesine göre aldıkları yetki belgesi ile kendilerinin borçlu oldukları ... 10. İcra Müdürlüğünün 2013/416 E. sayılı dosyasında satış işlemlerine başlandığını ileri sürerek, yetki belgesinin ve yetki belgesi verilmesine ilişkin memurluk işleminin iptaline karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece, takipte taraf olmayan üçüncü kişinin taraf olmadığı icra takibinin ve bu dosyada yapılan icra ve haciz işlemlerinin iptalini isteme hakkı bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun 120. maddesinde, “Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmayan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.
Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartıyla üzerlerine alabilirler.
Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur” hükmü yer almaktadır.
İİK’nun 16. maddesinde düzenlenen şikayet yolunun tarafları icra dairesinin işleminden zarar gören şikayet eden ve şikayet konusu işlem lehine olan şikayet olunandır.
Somut olayda; alacaklılar tarafından ... ... 15. İcra Müdürlüğü’nün 2010/17168 E., 2010/17178, 2010/17183, 2010/17184 E. sayılı dosyalarında .... Malz. San. Ve Tic. A.Ş. aleyhine yaptıkları icra takiplerinde alınan İİK’nun 120/2. maddesine göre düzenlenen yetki belgesi ile alacaklısının .... Malz. San. ve Tic. A.Ş. olan, şikayetçiler aleyhine yapılan ... 10. İcra Müdürlüğü'nün 2013/416 E. sayılı dosyasında alacaklıların satış talep ettikleri dolaysıyla, şikayetçilerin yetki belgesinin iptalini istemekte hukuki yararlarının bulunduğu anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.