İLAMLI TAKİP * FAİZ ORANININ TESPİTİ

İlamda belirtilen faizin niteliği belirlenmeli ve bu şekilde takip sonrasında uygulanacak faiz oranı saptanmalıdır.

İLAMLI TAKİP * FAİZ ORANININ TESPİTİ
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/5885 K: 2012/5955 T: 21/06/12

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

 

Borçlu aleyhinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 29.12.2011 tarih ve 2007/309 Esas 2011/490 Karar sayılı ilamı ile, 97.500 TL.'nin 19.07.2006 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükme-dilmiştir. Alacaklı tarafından bu ilam ile borçlu aleyhinde ilamlı takip başlatılmış ve örnek 4-5 icra emriyle; 97.500 TL. asıl alacak, 48.408.75 TL işlemiş faizi, ilam yargı gideri ve vekalet ücreti olmak üzere toplam 158.953.92 TL' nin asıl alacak kaleminin takip tarihinden itibaren işleyecek %25 reeskont faiziyle tahsili talep edilmiştir. Borçlunun takip öncesi işlemiş faiz miktarına ve takipten sonrası için uygulanacak faiz oranı ile niteliğine itirazı üzerine, mahkemece işlemiş faize itiraz incelenip karar verildiği halde takipten sonrası için istenen faize itiraz hususunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği anlaşılmaktadır.

İcra mahkemesince, ilamda belirtilen faizin niteliği nazara alınarak, takip tarihinden sonrası için uygulanacak faiz oranının tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, HUMK.388/4. (HMK 297/4 maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 21.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.