İLAMLI TAKİP • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ • ŞİKAYET SÜRESİ • LİMİT AŞIMI

İpoteğin paraya çevrilmesinde limit aşımı dışındaki şikayetler için İİK'nın 149/a maddesi gereğince borçlu adına gönderilen icra emrine İİK'nın 33.maddesi doğrultusunda yasal 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi gerekir.

İLAMLI TAKİP • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ • ŞİKAYET SÜRESİ • LİMİT AŞIMI
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/3761 K: 2012/5044 T: 31/05/12

 

Borçlu vekili itiraz dilekçesinde; davalı alacaklı tarafça müvekkili aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başlanıldığını, müvekkiline gönderilen ihtarnameye karşılık ihtarnamenin ve içeriğinin kabul edilmediğine dair cevabi ihtarname gönderildiğini, müvekkilinin gerçekte davalıdan 12.10.2008 tarihinde 20.000.00 TL faizle para aldığını ve faizini ödediğini, ana para alacağı için müvekkilinin verdiği bono dayanak yapılarak 6. İcra Müdürlüğü'nün 2011/10231 Esas sayılı dosyası ile İcra takibine başlanıldığını, bu dosyadaki alacağın ödenmesi konusunda tarafların anlaşmaya vardıklarını ve borcun dilekçelerine ekli olan ödeme belgeleri ile de ödenmekte olduğunu, ipoteğin ise aralarındaki faizle para alma ilişkisinin teminatı olduğundan takibin iptalini istemiştir.

 

Alacaklı tarafından borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibine başlanmış ve borçlu vekiline örnek 6 numaralı icra emri 22.12.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Limit aşımı dışındaki şikayetler için İKK'nın 149/a maddesi gereğince borçlu adına gönderilen icra emrine İKK'nın 33.maddesi doğrultusunda yasal 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi gerekir. Borçlu ise yukarıda belirtilen ve süreye tabi olan şikayet ve itirazlarını yasal 7 günlük süreden sonra 16.01.2012 tarihinde icra mahkemesine getirmiştir.

O halde mahkemece şikayetin süre yönünden reddi gerekirken işin esasının incelenerek takibin iptaline dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile BOZULMASINA 31.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.