İLAMLI TAKİP * MÜTESELSİL SORUMLULUK

Müteselsil sorumluluk kaydı bulunmayan ilamın borçluları ilamda yazılı borçtan eşit miktarda sorumludurlar.

İLAMLI TAKİP * MÜTESELSİL SORUMLULUK
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/3757 K: 2012/4024 T: 10/05/12

 

Alacaklı tarafından Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/579 Esas, 2011/500 Karar sayılı, 28.12.2011 tarihli ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibine geçilmiş borçluya örnek 4-5 icra emri tebliğ edilmiştir.

 

Borçlu, icra mahkemesine başvurusunda dayanak ilama göre takip konusu alacağın azami yarısından sorumlu olacağını, ilamda müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmeden borcun tamamının istenemeyeceğinden söz konusu takip dosyasındaki borç miktarının 9.215.00 TL.'lik kısmına itiraz ettiğini bildirmiştir.

İlamların infaz edilecek kısmı, hüküm bölümü olup, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur.

Gerek icra dairesi ve gerekse sınırlı yetkili İcra mahkemesi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yoluyla belirleme yetkisine sahip değildir. (Yargıtay H.G.K.'nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E.- 1997/776 K., 22.03.2006 gün ve 2006/12-92 E.- 2006/85 K., 25.06.2008 gün ve 2008/12-451 E.-2008/453 K.sayılı ilamları)

Somut olayda; Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/579 Esas, 2011/500 Karar sayılı, 28.12.2011 tarihli ilamında; Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/500 Esas 2011/579 Karar sayılı kararının incelemesinde davacılar E.S. ve A.B. vekili tarafından davalılar Ö.A.D., M.E.D. hakkında Giresun İli Merkez Hacımiktat Mahallesi Fatih Caddesinde tapuda Pafta ..., Ada..... Parsel....da kayıtlı taşınmazın haksız işgal

sebebiyle tahliyesinin talep edildiği, istem gibi haksız işgal sebebiyle tahliyeye karar verildiği, harç ve ilam vekalet ücretinin ise “davalılardan alınarak davacılara verilmesine” şeklinde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.

Hükümde borçluların müteselsilen sorumlu oldukları yönünde bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu durumda borçlular, ilamda yazılı miktardan eşit oranda sorumludurlar. İcra mahkemesinin ilamın hüküm fıkrasında yer almayan konularda yorum yoluyla sonuca gitmesi mümkün olmadığından tüm davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılacaklarından bahisle istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA 10.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.