İLAMLI TAKİP * REESKONT FAİZİ

Mahkeme ilamında “reeskont faizine” hükmedilmiş olup, T.C. Merkez Bankası verilerine göre faiz hesaplanmalıdır.

İLAMLI TAKİP * REESKONT FAİZİ
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/6551 K: 2012/6972 T: 10/07/12

 

Takip dayanağı İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2004/605 Esas-2010/748 Karar sayılı ilamında “Davacı N.Ş.'nin maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, davacılar N.,Ş. ve D.için ayrı ayrı 180.000'er TL. manevi tazminatın, davacı E., Z. ve E.Ş. yönünden 50.000'er TL. manevi tazminatın 08.01.2003 tarihinden itibaren reeskont (yasal) faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline” ayrıca “davacıların bagaj tazminat talebinin kısmen kabulü ile 08.01.2003 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline” karar verildiği görülmektedir.

 

Takip borçlularından şikayetçi A.Ş. vekili icra mahkemesine başvurusunda “takibe dayanak mahkeme kararında tespit edilen faiz türünün reeskont faizi olduğundan bahisle icra emrinde ye ralan işlemiş (yasal) faizin 414.504.17 TL.'lik kısmının iptali ile 1.521.768.14 TL. olarak düzeltilmesini” talep etmiştir.

Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmış; 04.06.2011 tarihli bilirkişi raporunda uygulanacak faiz oranının Merkez Bankası'nın reeskont işlemlerinde uyguladığı faiz oranı olacağı belirlenerek hesap yapılmış takipte 230.402 TL. fazla talebin olduğu bildirilmiştir.

Şikayetçi vekili, bu rapora karşı bildirdiği itirazlarında bilirkişi raporunun “uygulanacak reeskont faizi 3905 sayılı Kanun'da düzenlenmiş yasal faiz veya avans faiziymiş gibi bu iki faiz türü için yasa ile kabul edilmiş sürelere göre uygulamak suretiyle hataya düşüldüğünü, işlemiş faizin 414.504.17 TL.'lik kısmının iptali ile 1.521.768.14 TL. olarak düzeltilmesine” karar verilmesi gerektiğini belirtmiş,

Bu itiraz üzerine yeniden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen 17.03.2012 havale tarihli bilirkişi raporunda ise, infazı istenen ilamda uygulanacak faizin reeskont (yasal) olarak belirtilmesinin yasal faiz uygulanması anlamına geleceği bildirilerek buna göre hesap yapılmış ancak taleple bağlılık ilkesi gereğince işlemiş toplam faizin 1.521.768.14 TL. olarak kabul edileceği, 414.504.17 TL.'lik kısmının iptalinin gerekeceği sonucuna varılmış, Mahkemece alınan bu ikinci bilirkişi raporuna göre karar verildiği anlaşılmıştır.

İlamların infaz edilecek kısımları hüküm bölümleri olup, hükümlerin içeriğinin aynen infazı zorunlu olduğundan ve hükmün faize ilişkin bölümünde açıkça “reeskont faizine” hükmedildiğinden T.C. Merkez Bankasınca belirlenmekte ve ilan edilmekte olan reeskont oranı üzerinden hesap yapılmalıdır. (HGK'nın 03.03.2010 tarih, 2010/12-124 E.- 2010/110 K.) Zira, ilamların infaz edilecek hüküm bölümlerinin icra mahkemesince yorum yolu ile belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. (HGK'nın 08.10.1997 tarih, 1997/12-517 E.-1997/776 K.sayılı kararı) Mahkemece, T.C. Merkez Bankasınca belirlenmekte ve ilan edilmekte olan reeskont faiz oranları listesi getirtilerek bu oranlar üzerinden hesap yaptırılması gerekirken, yasal faize göre hesap yapıldıktan sonra reeskont faiz istemli ancak denetlenmemiş talebe bağlı kalınarak sonuca varan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece, yeni bir bilirkişiden yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda rapor alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile BOZULMASINA 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.