İLAMLI TAKİP * SÜRESİZ ŞİKAYET

İlama aykırı şekilde takip yapıldığı iddiasıyla ilamlı takibe karşı yapılan şikayet yedi günlük süreye tabi değildir.

İLAMLI TAKİP * SÜRESİZ ŞİKAYET
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2013/3335 K: 2013/7032 T: 13/05/13

 

Borçlu aleyhine ilamda hükmedilen vekalet ücreti alacağının tahsil amacı ile ilamlı takip başlatılmış, borçlunun, ilama aykırı olarak bu alacağın tahsilinin istendiği şikayetinde bulunulması üzerine Mahkemece, icra emrinin tebliğinden itibaren yedi günlük şikayet süresi geçtiğinden istemin süreden reddine karar verilmiştir.

 

Şikayet dilekçesi incelendiğinde, başvuru ilamda hükmedilen vekalet ücretinin tamamının takip alacaklısı tarafından takibe konamayacağına ilişkin olup, bu hali ile şikayet ilama aykırılık şikayeti niteliğindedir. HGK'nın 21.06.2000 tarih ve 2000/12-1002 sayılı kararında da benimsendiği üzere başvuru ilama aykırılık nedenine dayalı olduğu takdirde süreye tabi değildir.

Bu durumda Mahkemece borçlunun şikayetinin esasının incelenmesi gerekirken, süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK'nın Geçici 4. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK. M.297/ç) ve İKK'nın 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 13.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.