İLAMLI TAKİP * TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Eda hükmü içermeyen ve bir tespit davası ilamı niteliğinde olan tasarrufun iptaline ilişkin ilam vekalet ücreti ve mahkeme masrafı dışında ilamlı takibe konu olamaz.

İLAMLI TAKİP * TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/12023 K: 2012/12420 T: 14/12/12

 

Takip borçlularının icra mahkemesine başvurusunda, Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/98-1282 sayılı kararı ile verilen tasarrufun iptaline ilişkin ilama dayanılarak aleyhlerinde ilamlı takip yapıldığı, ilamda alacağın devrini öngören tasarrufun iptaline dair karar verilmiş olmasına rağmen davalı alacaklı tarafından ilama aykırı olarak 4.790 TL. ve bunun işlemiş faizinin talep edilmekte olduğu belirtilerek; takibin bu nedenle asıl alacak ve işlemiş faiz yönünden kısmen iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

 

Mahkemece, Aydın 2. İcra Müdürlüğünün 2007/4814 takip sayılı dosyasında S.K. tarafından borçlu C.S. hakkında kambiyo takibi yapıldığını ve S.K.tarafından alacağın diğer davalı A.A.'ya temlik edildiğini ve temlik alacaklısı olarak A.A.nın icra dosyası içerisindeki parayı tahsil ettiğini, böylece davalının alacağının tahsili için davacılar hakkında tasarrufun iptaline ilişkin ilama dayanarak ayrı bir takip yapmasında ve faiz talep etmesinde usul ve yasaya aykırılık olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

Takibe dayanak yapılan tasarrufun iptali ilamında

“Davanın kabulü ile Aydın 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/4814 sayılı dosyası ile alacaklı S.K. tarafından C.S. aleyhine yapılan takibin dayanağı olan 15.04.2007 tanzim, 28.04.2007 vade tarihli ve 4.500.00 TL. bonodan kaynaklanan toplam 4.790.00 TL. tutarındaki alacağın, davalı A.A.'ya devrine yönelik, Aydın 1. Noterliği'nin 25.10.2007 tarih 20256 sayılı ve “temlikname” başlıklı belgesi ile gerçekleştirilen alacağın devrini öngören tasarrufun Söke İcra Müdürlüğü'nün 2005/310 sayılı takip dosyasına konu alacak ve ekleriyle sınırlı olarak iptaline” şeklinde karar verilmiş olup; bu ilam temlike dair tasarrufun iptaline ilişkindir.

Ayrıca eda hükmü içermediğinden vekalet ücreti ve yargılama giderleri dışında ayrı bir takibe konu edilemez. Alacaklı tarafından Aydın 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/4814 sayılı takip dosyasına ilamla başvurularak, temlike dayalı olarak ödenen paraların iadesi talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu durumda mahkemece şikayetin kabulü ile itiraz konusu edilmeyen vekalet ücreti ve yargılama giderleri dışında kalan miktar yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 14.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.