İLAMLI TAKİP • TAŞINMAZ HUKUKU • AYNİ HAKLAR

Taşınmazlara ilişkin ayni hakları kapsayan ilamlar kesinleşmedikçe icraya verilemez.

İLAMLI TAKİP • TAŞINMAZ HUKUKU • AYNİ HAKLAR
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/13564 K: 2013/710 T: 24/01/13

 

Borçlu hakkında başlatılan takibe dayanak ilama konu davada, borçlu 7 nolu parseli dava dışı A.D. ve N.H. isimli kişilere satmadığını, onlar tarafından alacaklı S.M.'ye satışının yapılamayacağını ileri sürerek alacaklının mülkiyet hakkına karşı çıkmış;

 

Mahkemece, söz konusu taşınmazın alacaklı Selahattin'e ait olduğunun kabulüne karar verilerek borçlunun tahliyesi ve ecrimisile hükmedilmiştir.

Borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda, diğer itirazları ile birlikte dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konamayacağını da ileri sürmüştür.

HMK'nın 367/2. maddesi gereğince taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez.

Somut olayda, takip dayanağı ilmada yukarıda açıklandığı gibi gay-rimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlık söz konusu edildiğinden ilamın icrası için kesinleşmesi gerektiğinden istemin kabulü yerine aksi düşünce ile reddi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle, BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve İİK'nın 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.