İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İmar planında “park ve yol alanı” olarak belirlenen taşınmazın imar planının kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde amacına uygun olarak kamulaştırılmaması halinde, taşınmaz bedelinin malikine ödenmesi gerekir.

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2011/21713 K: 2011/4198 T: 10/03/11

 

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline ilişkin davada, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm Dairemizce onanmış, bu karara karşı davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

 

Yapılan incelemede, dava konusu taşınmazın 13.02.1998-15.03.1999 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında “park ve yol alanında” kaldığı, ancak fiilen el atılmadığı anlaşılmış ise de; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun benzer konudaki 15.12.2010 gün ve 2010/5-662/651 Sayılı Kararı da gözetilerek, imar planında park ve yol olarak ayrılan taşınmaza fiilen el atılmamış olsa dahi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. madesinin amir hükmü uyarınca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde getirilmemesi ve malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir.

Bu nedenle davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne Dairemizin 04.10.2010 gün ve 2010/9381-16307 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, HUMK'un 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 185.00 TL. para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, 10.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.