İMZA İTİRAZI • İSPAT KÜLFETİ

Senetteki imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklı bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.

İMZA İTİRAZI • İSPAT KÜLFETİ
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2013/31938 K: 2013/38873 T: 05/12/13

 

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlunun, imzaya itirazını ileri sürerek takibin iptali istemi ile İcra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, HMK’nın 318. maddesi uyarınca tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmek zorunda oldukları, davacı tarafça, bilirkişi incelemesinde esas alınmak üzere davacı asilin ıslak imzalarının yer aldığı belgelerin bulunduğu kurum ve kuruluşlara ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Hukuk Genel Kurulu’nun 26.04.2006 tarih ve 2006/12-259 esas -2006/231 karar sayılı kararında da vurgulandığı üzere, senetteki imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, senet elinde olup, takibe başlayan ve imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir.

O halde, mahkemece, ispat yükünün alacaklıda olduğu göz önünde bulundurularak, öncelikle imzanın borçluya ait olduğu yönünde alacaklının elindeki deliller sorulup HMK’nın 324. maddesi kapsamında delil avansının yatırılması yönünde işlem yapıldıktan ve borçlunun da göstereceği deliller varsa aynı yöntemle toplandıktan sonra İİK’nin 170. maddesi uyarınca imza incelemesi yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.