İNSAN ÖLDÜRME • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA

Kanıtların toplanması ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda gerekli inceleme yapılmadan ceza verilmesi bozmayı gerektirir. Zira tanık ifadeleri doğrultusunda tahrik indiriminin yapılıp yapılmayacağı açıklığa kavuşturulmalıdır.

İNSAN ÖLDÜRME • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA
YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2010/1774 K: 2010/7228 T: 04/11/10

 

Babaları A'yı öldürmekten sanıklar İ, G. ile D. kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan ve iftiradan adı geçen sanık İ'nin yapılan yargılamaları sonunda, İ ve G'nin hükümlülüklerine, D'nin beraatine ilişkin B.köy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 18.06.2009 gün ve 17/116 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık G. Müdafii duruşmada talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, sanığın duruşmaya müdafii göndermemesi nedeniyle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanıf İ. ve G'in nitelikli adam öldürme, sanık İ'nin iftira ve hürriyeti tahdit suçlarının sübutu kabul oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, takdiri cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık D. Hakkında elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık G. Müda-fiinin sübuta, sanık İ'nin müdafiinin sübuta vesair nedenlere ilişen, sanık D. Müdafiinin birsebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

1-    Avukatlık ücret tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekeceğinden CMUK'un 322. maddesinin verdiği yetkiye istinaden hükmün mahsus bölümüne “1.250 TL. avukatlık ücretinin Hazineden tahsiliyle sanık D'ye verilmesine” ibaresinin eklenmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN sanık D. Hakkındaki beraat hükmü ile sanık İ.in iftira ve hürriyeti tahdit suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2-    Sanıklar G.ve İ. hakkında nitelikli adam öldürme suçlarından kurulan hükümler yönünden;

Müşteki E'in sanık İ ile babası maktul arasında husumet bulunduğunu babası tarafından sanık İ'nin bıçaklandığını söylemesi, sanık G'in kocasının yıllar önce maktul tarafından öldürüldüğünün, bu nedenle cezaevine girip çıktığının ifade edilmesi karşısında, bu konularda gerekli araştırma yapılması, kanıtların birlikte değerlendirilmesi, sonucuna göre tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına BOZULMASINA ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık G. Müdafiinin tahliye talebinin reddine, 04.11.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.