İNTERNET HESABI * BANKANIN SORUMLULUĞU

İnternet hesabındaki paranın hesap sahibinin bilgi ve rızası olmaksızın üçüncü kişilere EFT yapılmasında gerekli önlemleri almayan ve güvenli bir sistem oluşturmayan bankanın sorumlu olduğu kabul edilmelidir.

İNTERNET HESABI * BANKANIN SORUMLULUĞU
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2011/10572 K: 2012/17419 T: 05/11/12

 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Bankanın Teomanpaşa Caddesi Şubesinde (... ) numaralı hesabı bulunduğunu ve bankanın internet bankacılığına dahil olduğunu, müvekkilinin bilgisi ve rızası dışında internet üzerinden hesabındaki paranın üçüncü kişilere EFT yapıldığını, davalı Banka tarafından yeterli dikkat ve özen gösterilmeden internet ve telefon bankacılığındaki güvenlik zafiyeti nedeniyle müvekkilinin banka hesabındaki paranın boşaltıldığını, davalı Bankanın objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek 38.325.00 TL.nın 24.12.2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, dava dilekçesinde belirtildiği şekilde davacının hesabında bulunan paranın internet bankacılığı işlemi ile üçüncü kişinin hesabına havale edildiğini, havale işlemlerinde müvekkili bankanın herhangi bir kusuru bulunmadığını, davacının hesabının standart kullanıcı kodu ve şifre dışında akıllı sms denilen ekstra güvenlik önlemi ile güvence altına alındığını, akıllı sms'in tek kullanımlık şifre olduğunu, ikinci kez ya da üçüncü bir kişi tarafından kullanılamayacağını, davacının sim kartının sahte belgeler ile üçüncü kişinin eline geçirilmiş olduğu ve buraya gelen sms şifrelerinin kullanılması sonucu EFT işleminin gerçekleştirildiğini, bu durumda da müvekkili bankanın güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden söz edilemeyeceğini, davacının internet bankacılığı işlemleri için belirlenen kullanıcı kodu, şifre ve sim kartını özenle saklamamış olması sebebiyle kusurlu olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu uyarınca, 24.12.2009 tarihinde davacının vadeli hesabının vadesi bozularak gün içinde yapılan iki işlem ile 38.352.00 TL.tutarındaki parasının EFT yoluyla üçüncü kişinin hesabına aktarıldığı, bu paraların üçüncü kişi tarafından çekildiği, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ele edilen bilgilere göre davacıya ait cep telefonunun aynı numara, ancak başka bir telefon cihazı ile İstanbul'da kullanıma sokularak davacının Antalya'daki telefonunun geçici bir süre devre dışı bırakılması suretiyle banka tarafından gönderilen sms şifrelerine ulaşıldığı, dava konusu olayda davalı Bankanın uyguladığı güvenlik önlemlerinin vasat seviyede kaldığı, davalı Bankanın davacıya vermiş olduğu şifre ve parolanın davacının kusuru ile ele geçirildiğini kanıtlayamamış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre,davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.707.35 TL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alın-masına,05.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.