IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan müşteki E.'nin evlilik bütünlüğünü de tehlikeye atarak aşamalarda istikrar arz eden beyanları ve tüm dosya içeriğinden, sanığın üvey kızı olan müştekinin zorla birden fazla kez ırzına geçtiği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA
Yargıtay kararı

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E: 2012/4429 K: 2013/2227 T: 05/03/13

 

Irza geçme ve resmi mercilere yalan beyanda bulunmak suçlarından sanık C.A.'nın resmi mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan tanık G. A.'nın bozma üzerine yapılan yargılamaları sonunda; sanıkların atılı suçlardan beraatlerine dair Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 30.03.2010 gün ve 2008/64 Esas, 2010/58 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi o Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanık C.'nin üvey kızı Y. ile yaşadığı ilişki sonrası doğan G. A'yı eşi olan diğer sanık G. ile müşterek çocuklarıymış gibi beyanda bulunarak nüfus kütüğüne tescil ettirme eylemlerinin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 342/1 ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 204/1.maddelerinde düzenlenen “resmi belgede sahtecilik” suçunu oluşturduğu, lehe olan 5237 sayılı TCK'nın 204/1.mad-desindeki cezasının miktarına göre tabi olduğu, aynı Kanun'un TCK'nın 66/1-e maddesine göre 8 yıllık asli zamanaşımına tabi olduğu, sanıkların sorguya çekilme tarihi olan 24.02.2005 tarihi ile inceleme günü arasında bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1.mad-desi gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK'un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, aynı Kanunun 322/1 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8.maddeleri uyarınca resim mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan açılan kamu davalarının DÜŞMESİNE,

Sanık C. hakkında müşteki E.ye karşı ırza geçme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan müşteki Emine'nin evlilik bütünlüğünü de tehlikeye atarak aşamalarda istikrar arz eden beyanları ve tüm dosya içeriğinden, sanığın üvey kızı olan müştekinin zorla birden fazla kez ırzına geçtiği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, o Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.