İŞ AKDİ • ÜCRET ALACAĞI • HAKLI FESİH • İSPAT KÜLFETİ

Hizmet akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ve işçinin ücretlerinin ödendiğinin ispatlanması işverene aittir. İşçinin bu konuda delil sunmasına gerek yoktur.

İŞ AKDİ • ÜCRET ALACAĞI • HAKLI FESİH • İSPAT KÜLFETİ
YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E: 2013/5432 K: 2013/12388 T: 01/07/13

 

Davacı vekili, sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen 8 günlük ücret ve 14 günlük yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

 

Davalılar davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, davacı işçi tarafından davalı işverenin iş akdini haksız olarak feshettiğinin ve alacaklarının varlığının ispat edilemediği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret ve yıllık izin alacağı isteklerinin reddine karar verilmiştir.

İş Hukukunda, feshin haklı olarak yapıldığının ispat yükü davalı işverene düşer. Ödenmeyen ücret ve yıllık izin alacaklarının ödendiğinin ispat yükü de yine davalı işverene aittir. Davacının sözleşmenin haksız feshedildiğini, ücret ve yıllık izin alacaklarının ödenmediğinin ispatı için delil sunması gerekliliği yoktur.

Mahkemece dosya kapsamı değerlendirilerek talepler konusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 01.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.