İŞ KANUNU UYGULAMASI • SÖZLEŞME KURALI

İş Kanunu kapsamında olmayan çalışanın iş sözleşmesinde İş Kanunu uygulanacağı belirlenmiş ise, artık o çalışana İş Kanunu uygulanacaktır.

İŞ KANUNU UYGULAMASI • SÖZLEŞME KURALI
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2010/18332 K: 2011/9574 T: 16/06/11

 

Davacı, davalı ile 01.10.1998 tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çocuk bakıcısı olarak işe başladığını, 03.05.2007 tarihinde haksız olarak sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, eksik ödenen ücret alacağı ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili, bayram tatili vs. Alacakları ile 500 TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesini istemiştir.

 

Davalı, davacının İş Kanunu'na tabi olmadığını, sözleşmenin haklı nedenlerle feshedildiğini belirterek davanın reddini dilemiş, verdiği avans tutarının da takas ve mahsubuna karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, 500 TL eksik ödenen ücret alacağı ile 500 TL ihbar tazminatı tutarı toplam 1.000 TL'nin dava tarihinden yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Davacının 01.10.1998 tarihli sözleşme ile çocuk bakıcısı olarak işe başladığı sabittir. 857 Sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesinin 1. Fıkrasının e bendi uyarınca, “ev hizmetlerinde çalışanlar” hakkında iş kanunu hükümleri uygulanmaz. Ne var ki, taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesinin 9. maddesinde, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde iş kanunu hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Bir başka anlatım ile, İş Kanunu'na göndermede bulunulmuştur. Dolayısıyla davacı, İş Kanunu kapsamında düzenlenen kıdem tazminatını talep edebilir. Böyle

olunca, mahkemece kıdem tazminatı taleplerinin değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan 1. Bent gereğince davalının tüm davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. Bent gereğince temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 42.25 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 17.15 TL temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 16.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.