İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT

İş kazasında yüzde 32,20 oranında işgücü kaybına uğrayan davacı için takdir edilen 40.000,00 TL manevi tazminat fazladır.

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2013/16748 K: 2014/1715 T: 10/02/14

 

 

 

Mahkemece, 40.000,00 TL. manevi tazminatın davalı şirketten tahsiline karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; davacının yaralandığı za-rarlandırıcı sigorta olayının iş kazası olduğu, kaza nedeniyle sigortalının %32,20 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kaldığı ve kazanın oluşumunda sigortalı F.E.'nin %40, dava dışı taşeron şirket S. Nakliyat Ltd. Şti.'nin ise %60 oranında kusurunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu'nun 56.maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile sigortalı yakınlarına verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özelhal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bi biçimde göstermelidir. Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez ve yine 22.06.1966 gün 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Ka-rarı’nın gerekçesinde de açıklandığı üzere zarar görenin müterafik kusurunun varlığı halinde bu durumun manevi tazminatın takdirinde göz önünde bulundurulması gerekir.

Bu açıklamalardan olarak somut olayda, sigortalının maluliyet oranı, kaza tarihi, tarafların kusur dağılımı ile sosyal ekonomik durumları dikkate alındığında davacı yararına hükmedilen 40.000,00 TL. manevi tazminat fazladır.

O halde, davalı şirket vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 10.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dava, 25.11.2006 tarihindeki iş kazası nedeniyle %32,20 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalının manevi zararının giderilmesi istemine ilişkindir.