İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÜCRETİN BELİRLENMESİ • YAZILI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasındaki yazılı hizmet sözleşmesinde davacının saat ücretinin belirtildiği ve taraflar için bağlayıcı olduğu dikkate alınarak sözleşmede belirtilen tutara göre tazminat hesabı yapılması gerekirken, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından bildirilen emsal ücrete göre maddi zararın hesaplandığı bilirkişi raporunun hükme esas alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÜCRETİN BELİRLENMESİ • YAZILI HİZMET SÖZLEŞMESİ
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2012/5946 K: 2012/24362 T: 24/12/12

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine,

 

2- Dava, iş kazası nedeniyle sigortalının maddi ve manevi zararların giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 94.715.83 TL.maddi tazminat ve 40.000.00 TL.manevi tazminatın kaza tarihi olan 17.12.2004 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; iş kazası sonucu davacının sürekli iş göremezlik oranının %36.2 olduğu, mahkemece hükme esas alınan kusur raporunda, davalılar M. A.Ş. ve G. İnş. A.Ş.nin toplam %85, davacı işçinin %15 oranında kusurlu bulundukları, asgari ücret esas alınarak yapılan hesap raporunda maddi zararın 62.536.46 TL. olduğunun, taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirtilen saat ücreti olan 3.55 Doların kaza tarihindeki kusu esasa alınarak yapılan hesap raporunda maddi zararın asgari ücretin 2.58 katı esas alınarak yapılan hesap raporunda maddi zararın 153.302.86 TL.olduğunun Birleşik Me-tal-İş Sendikası tarafından bildirilen emsal ücrete göre asgari ücretin 2.58 katı esas alınarak yapılan hesap raporunda maddi zararın 154.871.74 TL.olduğunun, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından bildirilen emsal ücrete göre asgari ücretin 1.43 katı esas alınarak yapılan hesap raporunda maddi zararın 94.715.83 TL. olduğunun belirtildiği, taraflar arasındaki iş sözleşmesinde; mesleğin çelik möntör, saat ücretinin 3.55 Dolar, işverenin davalı G. İnş. A.Ş., işçinin davacı Y.K. olduğu, sözleşmede davacının imzası, davalının kaşe ve imzası ile Türk-İş Eminönü Şube Müdürlüğü'nün kaşe ve imzasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesinde esas alınacak ücret noktasında toplanmaktadır. Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının, maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı işyeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda, Taraflar arasındaki yazılı hizmet sözleşmesinde davacının saat ücretinin belirtildiği ve taraflar için bağlayıcı olduğu dikkate alınarak sözleşmede belirtilen tutara göre tazminat hesabı yapılması gerekirken, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından bildirilen emsal ücrete göre maddi zararın hesaplandığı bilirkişi raporunun hükme esas alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davalılara yükletilmesine, 24.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.