İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E: 2012/8122 K: 2012/28270 T: 14/12/12

 

A)Davacı    İsteminin Özeti:

 

Dava, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanun gereğince fazla mesai ücreti alacağının her geçen gün için %5 fazlası ile davalıdan tahsiline ilişkin ek dava niteliğindedir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, dava konusu alacağın zamanaşımına uğradığını belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

D)Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E)Gerekçe:

Taraflar arasında dava konusu alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu'ndan daha önce yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu'nda ücret alacaklarıyla ilgi olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediği halde, 4857 sayılı Kanun'un 32/8 maddesinde işçi ücretinin beş yıllık özel bir zamanaşımı süresine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak bu kanundan önce tazminat niteliğinde olmayan ücret niteliği zamanaşımına tabi olacağı tartışmasız öğreti ve uygulama tarafından kabul edilmiştir.

Borçlar Kanununun 131.maddesi gereğince asıl alacak zamanaşımına uğradığında faiz ve diğer ek haklarda zamanaşımına uğrar. Diğer bir deyişle faiz alacağı asıl alacağın tabi olduğu zamanaşımına tabi olur. Borçlar Kanunu'nun 133/2. maddesince alacaklının dava açmasıyla zamanaşımı kesilir. Ancak zaman aşımının kesilmesi sadece dava konusu alacak için söz konusudur.

Ayrıca kısmi bir dava açılması halinde alacağın yalnız o kısım için zamanaşımı kesilir. Dava dışı kalan bölümü hakkında, zamanaşımı işlemeye devam eder.

Davalı cevap ilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Dava konusu fazla mesai ücreti alacağının her geçen gün için %5 fazlalıklarının dava tarihi iibari ile zamanaşımına uğradığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece davalı vekilinin cevap dilekçesi ile ileri sürdüğü zamanaşımı defi dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.