İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * İZLENECEK YOL

İşgücü kaybının tespitinde Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır.

İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * İZLENECEK YOL
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2011/1446 K: 2011/2295 T: 24/02/11

 

Davacı, görme kaybı bulunduğu gerekçesiyle, tahsis talebinde bulunduğu 16.05.2006 tarihinden itibaren, 506 Sayılı Kanun'un 53 ve devamı maddeleri uyarınca maluliyet aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davanın kabulüne ilişkin ilk karar. Dairemizin 08.12.2009 tarih 13910/18241 Sayılı ilamı ile; Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ile Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu raporları arasındaki çelişkinin 506 Sayılı Kanun'un 109.maddesindeki prosedür çerçevesinde giderilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir.

 

Mahkemece, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Göz ve Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden oluşan kurul tarafından tanzim edilen 30.07.2010 tarihli rapor hükme esas alınmış ise de; muayene bulguları sayılarak görsel işlev kaybının %53 olduğuna ilişkin belirlemelerle yetinilen söz konusu raporda, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü çerçevesinde bir değerlendirme ve davacının çalışma güç kaybı oranına ilişkin bir tespit yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu sebeple Mahkemece, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğünün 10.maddesinin “Göz Hastalıkları ve Görme Arızalarına İlişkin “B” alt bendi de nazara alınarak, davacının arızasının çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılmasını gerektirir düzeyde olup olmadığı hususlarda anılan kuruldan ek rapor alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA 24.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.