İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * PMF TABLOSU

Yaralanmadan doğan işgücü kaybını tespit eden rapor Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre düzenlenmelidir. Ortalama yaşam süresi PMF yaşam tablosuna göre belirlenmelidir.

İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * PMF TABLOSU
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2012/7104 K: 2013/6433 T: 08/04/13

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerek-tirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı Y.G.'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları reddedilmelidir.

 

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, trafik kazası nedeniyle yaralanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davasıdır. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalılardan Y.G. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı sürücü Y.G.'in kusurlu olarak davacıya çarpıp yaralanmasına neden olduğunu beyanla maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır.

a) Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; mahkemece Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınan maluliyet oranını gösterir raporu esas alınarak istemin bir bölümünün kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu rapordaki maluliyet oranının Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne uygun düzenlenmediği görülmektedir.

Yine; destekten yoksunluk tazminatı hesap raporu ise CSO 1980 muhtemel yaşam tablosu esas alınarak düzenlenmiştir.

Dairemizin ve giderek Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre maluliyet oranının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre, yaşam sürelerinin de, PMF yaşam tablosuna göre hesaplanması gerekmektedir.

Şu durumda mahkemece, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre yaşı ve meslek grubu gözetilerek, Adli Tıp Kurumu veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak maluliyet oranını gösterir rapor ve pMF yaşam tablosuna göre hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatı raporu alınarak sonucuna göre ve bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi isabetli olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

b) Ayrıca, dosya kapsamından, davacı M.'in maluliyetinin kaza sırasında başına aldığı darbeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Motorsiklet kaskı, oluşabilecek kaza ve darbelerde zararı en aza indirmek ve engellemek için kullanılması zorunlu bir aksesuar olup kaza sırasında davacının kask takmaması müterafik (Birlikte) kusur oluşturacaktır. Bu nedenle, mahkemece olay anında davacının kask takarak kendi can güvenliği için gereken önlemi alıp almadığının araştırılması, takmamış ise hesaplanacak tazminattan olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu 44. madde uyarınca uygun bir hakkaniyet indirimi yapılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru bulunmamış ve kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda (2 a-b) nolu bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 08.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.