İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Bu tür davalara asliye hukuk mahkemesinde bakılır.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2012/3784 K: 2012/5399 T: 14/05/12

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin nüfus kaydındaki “B.” olan adının “C.”, “Ö.r” olan soyadının “T.” olarak değiştirilmesini istemiş, mahkemece görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesinin 1/a bendine göre, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzeltmeyi isteyen şahıslar ile, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Açıklanan yasal düzenleme uyarınca davaya bakmaya asliye hukuk mahkemesi görevli olduğundan; mahkemece tarafların göstereceği deliller toplanıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile görev yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.