İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * YETKİLİ MAHKEME

İşletme toplu iş sözleşmesinden doğan yetki uyuşmazlıklarında, işletme merkezinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün olduğu yerdeki mahkemede çözüm sağlanacaktır.

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * YETKİLİ MAHKEME

Y. 9. HD. E: 2017/2223 K: 2017/1945 T: 16.02.2017

 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, yetki tespitinin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalılardan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/10/2015 tarihli yazısı ile diğer davalı ... lehine olumlu tespit bildiriminde bulunulduğu, ilgili yetki tespit bildiriminin davacı şirkete yapıldığı iş bu tespitin hukuka aykırı olduğunu, yasada öngörülen 6 iş gününe dair süre içerisinde itiraz etme zorunluluğu doğduğunu, ihale üzerine ...İli Kamu Hastaneler birliği Genel Sekreterliği bünyesinde Malatya’da faaliyet gösteren bir kısım hastanede ihale üzerine iş aldığını, aldığı iş uyarınca 31/12/2015 tarihine kadar 55 veri giriş personeli çalıştığını, bu veri giriş personellerinin 45'inin davalı sendikaya üye oldukları gerekçesi ile davalı bakanlık tarafından yetki tespiti yapılmış olmasının hukuka aykırı olduğunu, yetki tespitinde bütün işyerlerinin dikkate alınmadığını, bu işyerlerinin dikkate alınması gerektiğini, çalışan sayısı gözetildiğinde davalı sendikanın yeterli çoğunluğu sağlamadığının açık olduğunun, bu suretle yetki tespitinin iptali gerektiğini, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer davalı Sendika lehine yapmış olduğu 14/10/2015 tarihli yetki tespitinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Bakanlık, davanın İstanbul İş Mahkemesi’nde açılması gerektiği yönünde savunmada bulunduklarını ancak idareden gelen belgelere göre davanın işyeri olan ...İş Mahkemelerinde açılması gerektiğini, davacının dava dilekçesini görevli makama kaydettirmeden açtığını davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Davalı Sendika, davacının 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde itirazını görevli makama kaydettirmeden dava açtığından davanın reddine, davanın TİS sözleşme sürecini uzatmak için açıldığını, davanın süre , usul ve esas yönünden reddini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının 6356 sayılı Kanun’un 43. v.d. maddelerinde öngörülen 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde görevli makam olan iş yerinin bulunduğu yer ...Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine kayıt ettirmek suretiyle davasını açması gerektiği bu yönde dosyaya herhangi bir belge ibraz edilmediği dava şartının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 79. maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerde görülür. Ancak yedinci ila on birinci bölümlerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.” denilmiştir.
Yukarıdaki hükmün yollamada bulunduğu aynı Kanun'un 2. maddesinin 1. fıkrasının “c” bendinde de Görevli Makamın; “İşyeri Toplu İş Sözleşmesi için işyerinin, işletme Toplu İş Sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup Toplu İş Sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlığı” ifade edeceği belirtilmiştir.
Eldeki bu dava 1. İş Mahkemesi'ne açılmış olup ...1. İş Mahkemesi 04.11.2015 tarih, 2015/616 Esas, 2015/584 Karar sayılı kararıyla davacının işletme merkezinin Bağcılar/İstanbul olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine ve dosyanın Bakırköy İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiş süresinde talep üzerine dosya Bakırköy İş Mahkemesi’ne gönderilmiş ve Bakırköy 9. İş Mahkemesi’nce de davanın reddine karar verildiği görülmektedir.
Ancak 6356 sayılı Kanun’un 79. maddesi ve 2. Maddenin 1. Fıkrasının “c” bendinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında işletme merkezinin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünün İstanbul İl Çalışma Müdürlüğü, müdürlüğün ise Beyoğlu/İstanbul’da olduğu dolayısıyla yetkili mahkemenin İstanbul İş Mahkemeleri olduğu anlaşıldığından dosyanın yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Nöbetçi İş Mahkemesi’ne gönderilmesi yönünde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.