İŞYERİ MÜDÜRÜ • İŞÇİYE HAKARET • MANEVİ TAZMİNAT

Davalı işverenlikte müdür olarak görev yapan kişinin davacı işçiye hakaret ettiği sabit olduğundan, işçinin işverenden manevi tazminat talep edebileceği sonucuna varılacaktır.

İŞYERİ MÜDÜRÜ • İŞÇİYE HAKARET • MANEVİ TAZMİNAT
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2013/5935 K: 2013/14851 T: 16/05/13

 

A)    Davacı İsteminin Özeti:

 

Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin haksız ve ihbarsız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin alacakları ile manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B)    Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

C)    Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D)    Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E)    Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-rektirici sebeplere göre, davacı ve davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Dosya kapsamına göre; davalı işverende müdür olarak çalışan E.A.’nın işin ifası sırasında davacıya hakaret ettiği ceza mahkemesi kararı ile sabit olup, işverenin bu hakaret nedeniyle sorumlu olduğu anlaşıldığından, davacının manevi tazminat talebinin değerlendirilerek makul bir tazminata hükmedilmesi gerekirken feshin kötü niyetle veya sendikal nedenle yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi hatalıdır.

3-Bilirkişinin ek raporundan sonra dosyaya sunulan 2008/Temmuz ayına ilişkin bordro ve dekonttan davacıya yıllık izin karşılığında ödeme yapıldığı görülmektedir. Mahkemece bu belgeler değerlendirilmeksizin karar verilmesi de isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.