İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • KISMEN HAKLI İTİRAZ • İCRA İNKAR TAZMİNATI

İtirazın iptali davasında hüküm kurulurken, borçlunun ödediği miktarın mahsubuyla alacaklıya ödenecek olan nihai miktar saptanmış ise, itirazın haksız olduğundan söz edilemeyeceği dikkate alınarak icra inkar tazminatına hükmedilmemelidir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • KISMEN HAKLI İTİRAZ • İCRA İNKAR TAZMİNATI
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E: 2010/1225 K: 2010/2442 T: 27/04/10

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü.

 

KARAR

Dava, eser sözleşmesine dayalı iş bedelinin tahsili istemiyle yapılan takibe vaki itirazın iptaline ilişkin olup, mahkemenin kısmen kabulüne dair kararı, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki benden kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-    Mahkemece davalının %40 oranında icra inkar tazminatıyla sorunlu tutulmasına karar verilmişse de davacı, 3.380,00.-TL. ödemeye rağmen alacağın tümü üzerinden takibe geçtiğinden mahkemece de ödenenin mahsubu ile kalan miktar üzerinden hüküm kurulduğundan davalının İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca itirazında haksız olduğundan söz edilemez. Kararın bu nedenle bozulması gerekirse de düşünülen yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamaya ihtiyaç göstermediğinden hükmün HUMK’un 438/VII. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hüküm fıkrasının ikinci bendinin tümüyle karardan çıkartılmasına, yerine ikinci bent olarak “Koşulların oluşmadığından davacının icra inkar tazminatı isteminin reddine" kelime dizininin yazılmasına ve hükmün değişik bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, yazılı bakiye 884,60.-TL. temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 27.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.