KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULANMASI * BOŞANMA KARARI

Eşine fiziki şiddet uygulayan davalının bu eylemi evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğe yol açacağından boşanma kararı verilmelidir.

KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULANMASI * BOŞANMA KARARI
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2010/1612 K: 2011/2699 T: 17/02/11

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalını, eşine fiziki şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. Md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 17.02.2011