KAMBİYO SENEDİ • CİRO VEYA TEMLİK • DEFİLER

Bir kambiyo senedinin ciro yoluyla değil temlik hükümlerine göre lehdarın elinden üçüncü kişiye devredilmesi halinde, senet keşidecisi temlik edene karşı haiz olduğu bütün defileri temellük eden üçüncü kişiye karşı ileri sürebilir.

KAMBİYO SENEDİ • CİRO VEYA TEMLİK • DEFİLER

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2009/1020 K: 2009/10732 T: 16/11/09

 

Davacı vekili, müvekkili ile davalılardan E. Ltd. Şti. arasındaki ticari ilişki nedeniyle müvekkilinin iki adette toplam 70.000 YTL bedelli çeki bu davalıya verdiğini, ancak davalının teslim etmesi gereken malzemeleri teslim etmediği gibi, çekleri de 3. şahıslara ciro ettiğini, 05.05.2006 tarihli çekin davalı E. Ltd. Şti. tarafından diğer davalıya ciro edildiğini ve bu davalının çeki müvekkili aleyhine takibe koyduğunu, müvekkilinin de söz konusu çeki ihtirazı kayıtla 39.050 YTL olarak ödediğini belirterek ödenen çek bedellerinin ödeme tarihinden itibaren reeskont faiziyle davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı K. Factoring A.Ş. vekili müvekkilinin dava konusu çeki iyi-niyetli 3. şahıs olarak alacağın temliki yolu ile factoring işlemi yaparak aldığını, davacının 15.05.2006 tarihinde hiçbir ihtirazı kayıt koymadan kısmi ödemede bulunduğunu daha sonra da borcunu tamamen ödediğini, müvekkilinin işlemlerinin ilgili yönetmeliğe uygun olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davalı E. Ltd. Şti.'nce çeklerin alınmasına rağmen malların teslim edildiğine ilişkin sevk irsaliyesi gibi yasal ve hukuki delillerin sunulmadığı, mal tesliminin kanıtlanamadığı, ancak adı geçen davalının çekleri devrettiği, çeklerin karşılıksız kaldığı, davalı factoring şirketinin ise yönetmeliğin 8. maddesi d.bendi uyarınca kambiyo senetlerine bağlı olsa bile faturaya veya alacağın bir mal ve hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden benzeri belgelerle ilişkilendirilemeyen alacakları satın alamayacakları, buna göre davalılar arasındaki ilişki temlik ilişkisi olduğundan borçlu, temlik edene karşı haiz olduğu bütün def'ileri temellük edene karşı ileri sürebileceği gerekçeleriyle davanın kabulüne, davacının ödediği toplam 39.050 YTL-nin 27.250 YTL'lik bölümünden ödeme tarihi olan 18.05.2006 tarihinden itibaren, 11.800 YTL'lik bölümünün de makbuz tarihi olan 15.05.2006 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı K. Factoring A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılardan K. Factoring Hizm.A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 16.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.