KAMBİYO SENEDİ * ŞEKİL ŞARTI * ZAMANAŞIMI

Şekil şartı eksikliği sebebiyle kambiyo senedi niteliği bulunmayan senede bağlı borcun zamanaşımı süresi on yıldır.

KAMBİYO SENEDİ * ŞEKİL ŞARTI * ZAMANAŞIMI
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2011/28164 K: 2012/13194 T: 19/04/12

 

Alacaklı vekili tarafından başlatılan iki adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, “takibin iş-lemsiz bırakılması nedeniyle zamanaşımı oluştuğunu” belirterek “icranın geri bırakılması” istemi ile İcra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın kabul edilerek İİK'nın 71/2.maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

TTK'nın 688/6.maddesine göre bononun, kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için, tanzim yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir.

Somut olayda, takip dayanağı bonolardan 01.08.2002 tanzim tarihli 8.000.00 TL. miktarlı senette tanzim yerinin yazılmadığı, dolayısıyla bono vasfı bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, kambiyo senedi niteliği taşımayan dayanak belge bono niteliğinde olmayıp, adi senet hükmünde olduğundan bu belge Borçlar Kanununun 125.maddesinde düzenlenen on yıllık zamanaşımına tabidir.

O halde, mahkemece, anılan senet yönünden, zamanaşımı dolmadığından itirazın reddine karar verilmesi gerekirken takip dayanağı tüm bonolar yönünden kabulü isabetsizdir.

SONUÇ:

Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 19.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.