KAMULAŞTIRMA BEDELİ HESAPLANIRKEN ESAS ALINACAK EMSAL

Arsa niteliğindeki taşınmaza değer biçilirken emsal olarak incelenen satışların değerlendirme tarihinden önce serbest alım-satımı yapılan satışlar olup, özel amaçlı olmaması gerekir. Oysa, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda emsal olarak alınan taşınmazların satışları şirkete yapılan satış olup, özel amaçlıdır. Bu nedenle bu taşınmazların satışı emsal olarak alınamaz.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ HESAPLANIRKEN ESAS ALINACAK EMSAL

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2010/10566 K: 2010/14777 T: 15/07/10

 

Dava, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-nu'nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki:

Arsa niteliğindeki taşınmaza değer biçilirken emsal olarak incelenen satışların değerlendirme tarihinden önce serbest alım-satımı yapılan satışlar olup, özel amaçlı olmaması gerekir. Oysa, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda emsal olarak alınan taşınmazların satışları şirkete yapılan satış olup, özel amaçlıdır. Bu nedenle bu taşınmazların satışı emsal olarak alınamaz.

Taraflar yeniden emsal bildirmeleri için mehil verilip, bildirilen emsaller celp edildikten sonra ve gerektiğinde resen emsal de celbedilerek, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile mahallinde keşif yapılıp, emlak vergi değerleri de getirtilerek üstünlük oranları yönünden mukayese yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 15.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.