KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ

6831 Sayılı Yasa'nın 2/B maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tapu oluşması, kamulaştırma bedelinin iadesini gerektirmez. Bu nedenle davanın reddi yerine yazılı düşüncelerle kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2012/4874 K: 2012/10276 T: 21/05/12

 

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin iadesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR

Dava konusu taşınmazın İkitelli-Sefaköy isale hattı kapsamında kaldığından 07.07.2000 tarihinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, bedelin ödendiği, davalı tarafından da ferağ verilerek tapunun İSKİ adına oluştuğu ve kamulaştırma kararının halen geçerliliğini koruduğu anlaşılmaktadır.

6831 Sayılı Yasa'nın 2/B maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tapu oluşması, kamulaştırma bedelinin iadesini gerektirmez. Bu nedenle davanın reddi yerine yazılı düşüncelerle kabulüne karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalının temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.