KAMULAŞTIRMA - DAVA TARİHİ İTİBARİ İLE DEĞER

Tespit ve tescil davalarında değerlendirmenin dava tarihi itibariyle yapılması gerekir.

KAMULAŞTIRMA - DAVA TARİHİ İTİBARİ İLE DEĞER

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2013/8921 K: 2013/12757 T: 17/06/13

 

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR

Dava, 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-nu'nun 10. Maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak; üzerinde bulunan ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumlarına göre değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak;

1)    4650 Sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince açılan tespit ve tescil davalarında değerlendirmenin aynı Kanunun 15/son maddesine göre, dava tarihi itibariyle yapılması gerekir.

Bu nedenle; dava konusu taşınmaza dava tarihi olan 2012 yılı İlçe Tarım Müdürlüğü verileri esas alınarak değer biçilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden 2011 yılı resmi verilerine göre değer belirleyen bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,

2)    Sermaye faizinin üretim masraflarına dahil edilmesi suretiyle hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre düşük bedele hükmedilmesi,

3)    Dava konusu taşınmazın yeri, konumu, bilirkişi raporunda belirtilen özelliklerine göre belirlenen m2 bedellerine objektif değer arttırıcı unsur ilave edilerek bedel tespit edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

4)    Dava konusu taşınmazda kamulaştırmadan arta kalan kısmın yüzölçümü, konumu, geometrik şekli ve imar durumu dikkate alındığında bu kısımda değer azalışı olamayacağının gözetilmemesi,

5)    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine 6459 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava 4 aylık süre içinde sonuçlandırılmadığından 18.08.2012 tarihinden karar tarihine kadar, belirlenen kamulaştırma bedeline faiz yürütülmemiş olması,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.