KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

Binaya resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak, yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m2 bedellerinin bir sonraki yıl m2 birim fiyatlarını geçmeyecek şekilde değerlendirme tarihine eskale edilmesi gerekir ise de; dava konusu binanın özelliklerine uygun olan yapı sınıfının 2012 yılı için belirlenen 475.00 TL birim fiyatının, 2011 yılından daha düşük olması nedeniyle bina değeri eskale edilmeden hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde fazla bedele hükmedilmesi hatalıdır.

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2013/7782 K: 2013/13183 T: 20/06/13

 

Dava, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-nu'nun 10.madesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Kamulaştırılan taşınmaz mal ile emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip kıyaslaması yapılarak zeminine; binaya ise resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak,

1)    Yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m2 bedellerinin bir sonraki yıl m2 birim fiyatlarını geçmeyecek şekilde değerlendirme tarihine eskale edilmesi gerekir ise de; dava konusu binanın özelliklerine uygun olan yapı sınıfının 2012 yılı için belirlenen 475.00 TL birim fiyatının, 2011 yılından daha düşük olması nedeniyle bina değeri eskale edilmeden hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde fazla bedele hükmedilmesi,

2)    Dava konusu taşınmaza ait emlak beyannamesinde inşaatın bitim tarihinin 01.01.1970 yılı olup, değerlendirme tarihi itibari ile yaşı dikkate alındığında %50 yerine %60 yıpranma oranının indirilerek eksik bedel tespiti,

3)    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine 6459 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca dava dört aylık süre içinde sonuçlandırılamadığından tespit edilen bedele bu sürenin bitimi tarihi olan 11.02.2012 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için faiz işletilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekilllerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.