KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İLGİLİSİNE TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI

Kamulaştırma bedelinin artırılması davasında hak düşürücü süre tebligatla başlar.

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İLGİLİSİNE TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2013/20235 K: 2014/4703 T: 25/02/14

 

Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir.

 

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Kamulaştırma işlemi davacılar murisi S.Y.S. adına 05.07.1975 tarihinde muhtara tebliğ edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 20,21 ve Tüzüğün 28. maddelerine uygun bir tebligat olmadığı ve kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 25. maddesi gereğince mal sahibi için 13. madde uyarınca yapılan tebligatla başlayacağından işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.