KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

Kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin olarak çıkartılan noter tebligatının davacıların murisi H...Oğlu A...'ya 02.10.1973 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Davalı idarece yapılan tebliğden itibaren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesinde yazılı 30 günlük hak düşürücü süre içinde bedel artırım davası açılmamış olduğundan kamulaştırılma işlemi kesinleşmiş olup, kamulaştırmasız el atmadan bahsedilemeyeceği gözetilerek dava konusu taşınmazın 2546 metrekarelik kısmını ilişkin davanın reddi yerine, kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2014/431 K: 2014/12355 T: 06/05/14

 

Taraflar arasındaki kamulaştırılmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Dava, kamulaştırılmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimi-sil istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu arazi niteliğindeki taşınmaza net ürün gelirine göre değer biçilmesi doğru olduğu gibi, el atılan 889,389 metrekarelik kısmın bedeli ile ecrimisilin davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1-Dosya içindeki kamulaştırma evraklarından, dava konusu taşınmazın 2546 metrekarelik kısmının davalı idarece kamulaştırıldığı, kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin olarak çıkartılan noter tebligatının davacıların murisi H...Oğlu A...'ya 02.10.1973 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Davalı idarece yapılan tebliğden itibaren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesinde yazılı 30 günlük hak düşürücü süre içinde bedel artırım davası açılmamış olduğundan kamulaştırılma işlemi kesinleşmiş olup, kamulaştırılmasız el atmadan bahsedilemeyeceği gözetilerek dava konusu taşınmazın 2546 metrekarelik kısmını ilişkin davanın reddi yerine, kabulüne karar verilmesi,

2-Davalı idare harçtan muaf olduğundan yargılama giderinde vekalet, başvuru ve peşin harcın idare üzerinde bırakılması ve başvuru ile vekalet harçlarının iade edilmemesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 06.05.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.