KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçebilir.

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2013/7783 K: 2013/13184 T: 26/06/13

 

Dava, 4650 Sayılı Kanun’la değişik 2942 sayılı Kamululaştırma Kanu-nu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece. Davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı idare vekili dava konusu taşınmazın kamululaştırılmasından vazgeçilmesi nedeniyle davalarından feragat ettiklerini bildirmiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 21.maddesine göre kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçebilir.

Yapılan incelemede; Fatih Belediyesi Encümeni'nin 15.01.2013 tarihli kararı uyarınca kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle davadan feragat edildiği anlaşıldığından vaki feragat nedeniyle karar verilmek üzere HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.