KAT MALİKİNİN AÇTIĞI DAVA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILMASI

Kat malikinin ortak yerlerde onarım yapılması istemiyle açtığı davanın devamı sırasında bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi halinde yeni malik olan kişi açılmış olan davaya katılır ve davacının yerine geçer.

KAT MALİKİNİN AÇTIĞI DAVA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILMASI
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2011/6850 K: 2011/10485 T: 24/10/11

 

Kat irtifaklı ana taşınmazda bağımsız bölüm maliki olan kişinin, ortak yerlerde onarım yapılması istemiyle açtığı bir davanın devamı sırasında bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi halinde yeni malik olan kişi açılmış olan davaya katılabilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 125. maddesinin 2 nolu fıkrasında, davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder hükmüne yer verilmiştir. Açıklanan bu hususlar dikkate alınmadan, mahkemece ortak yerlerde onarım yapılması ile ilgili istemin yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 24.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.