KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ - DAVADA HUSUMET

Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline yönelik davalar yöneticiye karşı açılmalıdır.

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ - DAVADA HUSUMET

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2011/8667 K: 2012/404 T: 23/01/12

  • HUSUMET
  • KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ

 

  • 634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 38 ]

"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, 31.01.2010 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali, müdahalenin men'i ve eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde; anataşınmazın kat malikleri kurulunca 31.01.2010 günü yapılan toplantının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, sözü edilen toplantıda alınan kararın iptalini ve kamera tesisinin ortak yerlerden kaldırılarak eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece kararın alındığı tarihte toplantıya katılan tüm kat maliklerinin davalı gösterilmesi gerektiği, sadece yönetici aleyhine bu davanın açılamayacağı gerekçesiyle ve husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 38. maddesine 14.11.2007 gün ve 5711 sayılı Yasa'yla eklenen fıkrada açıkça gösterildiği üzere kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Mahkemece davanın yönetici aleyhine açılmış olduğu hususu dikkate alınarak işin esasına girilip toplanacak deliller doğrultusunda karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.