KAT MÜLKİYETİ - ESKİ HALE GETİRME - MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

Kat mülkiyeti hükümlerine göre eski hale getirme istemiyle açılan davada, öncelikle dava konusu binada kat mülkiyetinin ya da kat irtifakının kurulu olup olmadığı tespit edilmelidir. Davayı yönetici sıfatıyla açan kişinin bu sıfata haiz olup olmadığı ve kat malikleri kurulundan yetki alıp almadığı hususları da araştırılmalıdır.

KAT MÜLKİYETİ - ESKİ HALE GETİRME  - MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2012/12238 K: 2012/13699 T: 03/12/12

 

1-Dava konusu edilen Yeni Belediye İşhanı'nda dava tarihi itibariyle kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulu olup olmadığı, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulu ise tüm bağımsız bölüm ve maliklerini gösterir tapu kaydının ilgili tapu müdürlüğünden,

 

2-Davacı Yönetici H.A.'nın dava tarihi itibariyle dava konusu anataşın-mazda kat maliki olup olmadığının ilgili tapu müdürlüğünden,

3- Davacı Yeni Belediye İşhanı Yönetimi adına dava açan yöneticiye bu davayı açması için kat malikleri kurulunca verilmiş yetki kararının olup olmadığının sorulması ile varsa bu kararın bulunduğu kat malikleri kurulu karar defterinin veya kararın onaylı örneğinin ilgili yönetimden,

Getirtilip dosyaya konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.