KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ HALE GETİRME

Ana taşınmazdaki, ortak yerlerde yapılan projeye aykırı eylemler hakkında eski hale getirme kararı verilmelidir.

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ HALE GETİRME
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2011/11939 K: 2012/815 T: 31/01/12

 

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalının anataşınmazda ortak yer bahçe ve merdiven altına el attığını, mimari projeye aykırı olarak değişiklikler yaptığını ileri sürerek projesine uygun eski hale getirilmesini, yapılan tesislerin yıkılmasını istemiş, mahkemece mimari projeye aykırılık veprojeye aykırı elatma durumunun söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, özellikle yerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan onaylı mimari projede pencere olarak gösterilen yerin kapıya dönüştürüldüğü ve birinci bodrum katın merdiven altına isabet eden kısımda davalıya ait eşyaların bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak toplanan delillere göre davanın kabulüne, kapıya dönüştürülen pencerenin projeye uygun eski hale getirilmesine ve merdiven altına vaki elatmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.