KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

Kat mülkiyetinin bulunduğu binada tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu oluşturulmadan yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi mümkün değildir.

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2012/18-4 K: 2012/226 T: 21/03/12

 

1- Kat Mülkiyeti Yasasının 34. maddesinin dördüncü fıkrasında ve 41. maddesinin üçüncü fıkrasında, yönetim ve denetim kurulunun tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilebileceği belirtilmiştir. Somut olayda ise; iptali istenen 05.01.2009 günlü kat malikleri kurulu toplantısının 6. maddesinde ana taşınmaz için yönetim ve denetim kurulunun seçildiği, ancak; toplam 39 bağımsız bölümden oluşan ana taşınmazın sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadan bu seçimin yapıldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, iptali istenen 05.01.2009 günlü kat malikleri kurulu toplantısının yönetim ve denetim kurulu seçimine ilişkin 6.maddesinin de iptaline karar vermek gerekirken bu yöndeki istemin reddi yolunda hüküm kurulması,

 

2- Davacı vekili dava dilekçesinde sadece 05.01.2009 günlü kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptalini istemesine rağmen, mahkemece ayrıca, A Blok 8 numaralı bağımsız bölümün balkonuna takılan klima ve balkon lambası ile ilgili istemin reddine şeklinde de istem dışı karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir....)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 Sayılı Kanun'un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen Geçici madde 3 atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA...