KIDEM TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Yasa’nın 14. maddesinin on birinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı yada toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

KIDEM TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2010/46914 K: 2013/6301 T: 20/02/13

 

A)    Davacı İsteminin Özeti:

 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde Haziran 1978 tarihinden 2006 yılının haziran ayına kadar mobilya imalat ustası olarak çalıştığını, iş akdinin müvekkili tarafından emeklilik nedeniyle sona erdirildiğini, fazla mesai yapmasına rağmen karşılıklarının ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetil-mesini talep etmiştir.

B)    Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 01.07.1980 tarihinde çalışmaya başladığını, 31.01.1981 tarihinde askeri sebebiyle işten ayrıldığını, 01.08.1983 tarihinde tekrar işe başladığını, 31.12.1996 tarihinde kendi isteğiyle işten ayrıldığını, 01.11.1997 tarihinde tekrar işe başladığını, bu çalışmasının 2006 yılının 6.Ayında emekli olarak sona erdiğini,davacının ücretinin asgari ücret olduğunu, davacının 31.12.1996 tarihinden önceki taleplerinin zaman aşımına uğradığını, 01.11.1997 tarihinde itibaren kıdem tazminatımı talep edebileceğini, fazla çalışmasının olmadığını,ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmadığmı,yıllık izinlerini kullandığını, davacıya 1.750 TL ödeme yapıldığını, bu ödemenin davacının alacağına mahsup edilmesi gerektiğini ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

C)    Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D)    Temyiz:

Hükmü davalı temyiz etmiştir.

E)    Gerekçe:

1-    Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-rektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-    Mahkeme karar gerekçesinde fazla çalışma ücretinde %30 nispetinde hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği yazılmasına rağmen fazla mesai ücretine hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalıdır.

3-    Kıdem tazminatına uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda; davacının yaşlılık aylığı bağlandığına ilişkin belgeyi işverene tebliğ ettirip ettirmediği yöntemince araştırılarak kıdem tazminatı faiz başlangıcının tebliğ varsa tebliği tarihinden, tebliğ yoksa dava tarihinden başlatılması gerekirken faiz başlangıcının yazılı şekilde 01.08.2006 tarihi olarak kabul edilmesi hatalıdır.

G) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA,peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.