KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLATI * İCRA İNKAR TAZMİNATI

Kiracı olan davalı hakkında ödenmeyen 2007, 2008, 2010 ve 2011 yılları kira bedellerinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalının süresinde itiraz ettiğini belirterek, davalının itirazının kaldırılarak @ icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmesine rağmen Mahkemece davacı vekilinin icra tazminatı isteği konusunda olumlu - olumsuz bir karar verilmemesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLATI * İCRA İNKAR TAZMİNATI
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2013/2835 K: 2013/5273 T: 26/03/13

 

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme ermine davalı borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve %40 icra tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmiş, karar davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere ve temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Davacı vekili, dava dilekçesinde, 15.07.2007 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli sözleşme ile müvekkiline ait taşınmazda kiracı olan davalı hakkında ödenmeyen 2007, 2008, 2010 ve 2011 yılları kira bedellerinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme ermine davalının süresinde itiraz ettiğini belirterek, davalının itirazının kaldırılarak %40 icra tazminatına karar verilmesini talep etmesine rağmen Mahkeme davacı vekilinin icra tazminatı isteği konusunda olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 sayılı Kanun'la eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428 ve İİK'nın 366. maddesi uyarınca kararın icra tazminatına hasren BOZULMASINA istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 26.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.