KİRA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI

İİK 68. madde kira borçları yönden de uygulanabileceğinden; itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenle reddi halinde alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine @’dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilir.

KİRA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI
Yargıtay kararı

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2009/8681 K: 2009/11859 T: 29/12/09

 

İcra Mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlular hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalı şirketin yapmış olduğu itirazı üzerine davalı alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece davanın kabulüne; davacı yararına asıl alacağın %40 oranında icra inkar tazminatını verilmesine karar verilmesi üzerine karar davalı tarafından temyiz edilmiş Dairemizce kararın tahliyeye yönelik kısmı onanmış davacı vekilin son oturumunda alacağın ödendiği kabul ettiğinden alacak istemi konusuz kaldığından mahkemece karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinden bahisle alacak yönünden karar bozulmuştur. Mahkemece verilen ikinci kararda bozma ilamına uyulduğu belirtilerek itirazın kaldırılması talebi ile ilgili olarak dava konusuz kaldığından bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi üzerine karar davacı tarafından alacak ve tazminat yönünden temyiz edilmiştir.

1-    Dosya kapsamına, toplanan delillere ve karar yerinde yazılı olan gerekçeye göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-    Davacı alacaklının icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince; İKK’in 269/d maddesi yollamasıyla uygulanması gereken aynı yasanın 4949 Sayılı Yasa’yla değişik 68. maddesine göre; itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilir. Davacı alacaklı dava dilekçesinde %40 icra inkar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece talep olduğu halde itiraz kaldırılan asıl alacak miktarı üzerinden davacı yararına %40 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 2 no’lu bentte yazılı nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın icra inkar tazminatına ilişkin kısmının BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 29.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.