KİRA SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLULUĞU • UZAYAN KİRA SÜRESİ

Kural olarak kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğu kira süresiyle sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde, uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için, özellikle kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceğinin sözleşmede açıkça belirtilmiş olması gerekir.

KİRA SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLULUĞU • UZAYAN KİRA SÜRESİ
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1448 K: 2012/4813 T: 26/03/12

 

Dava, kira alacağının tahsili ve tahliye istemi ile yapılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

 

Davacı, 13.03.2009 tarihli bir yıl süreli kira akdine istinaden 13.03.2010 tarihinde başlayan ve yıllık peşin ödenmesi gereken yenilenen dönem kirasının ödenmemesi nedeni ile kira alacağının tahsilini kiracı ve kefilden icra yolu ile talep etmiş, davalılardan itirazı nedeni ile mahkemece her iki borçlu yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmiş, karar davalı K.T.tarafından, kendisinin sözleşmede kefil olduğundan ve kira sözleşmesinin uzadığı dönemde sorumluluğunun bulunmadığından bahisle temyiz edilmiştir.

Kira sözleşmelerinde, kefilin sorumluluğu, kural olarak kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un 11.maddesi gereğince uzadığı hallerde, uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için, öncelikle kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceğinin sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olması gerekir. Bunun yanında, kefilin uzayan dönemdeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının açıkça gösterilmiş olması da şarttır. Başka bir ifade ile ne kadar uzayacağı belirsiz bir kira süresine ilişkin olan ve kefili sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşme hükümleri geçerli değildir. Hakim, bu yönleri resen dikkate almakla yükümlüdür.

Olayımıza gelince; takibe konu kira akdi 13.03.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli olup, temyiz eden davalı kira sözleşmesini müteselsil kefil

olarak imzalamıştır. Kira sözleşmesinin hususi şartlar 16. maddesinde “kefilin kefaleti kiracı kiralananda kaldığı sürece devam eder” düzenlemesi kabul edilmiş ayrıca kira sözleşmesinin 6. maddesinde uzayan dönemlerde kira parasının % 10 arttırılacağı kararlaştırılmıştır. Taraflarca kira parasının artış miktarı sözleşmede belirlenmiş ise de, kefilin azami sorumlu olacağı süre belirlenmemiştir. Bu nedenle kefilin uzayan dönemde de kefaletinin devam edeceğine ilişkin sözleşme hükmü geçersiz olup, kefilin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen bir yıl kira süresi ile sınırlıdır. Takibe konu kira borcu uzayan döneme ilişkin olduğundan, davalı K.T.hakkındaki itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı K.T..ın temyiz itirazlarının kabulüyle davalı yönünden, kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 26.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.