KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KOŞULUN İPTALİ • GÖREVLİ MAHKEME

Kira sözleşmesine yazılmış olan koşulun iptali için açılan davaya Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılır.

KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KOŞULUN İPTALİ • GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2010/648 K: 2010/800 T: 03/02/10

 

Dava, kira sözleşmesinde yer alan koşulun iptali istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, kira sözleşmesine dayanan her türlü davaya bakmaya Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesi reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

 

Davacı, kendisi dışında kalan 3. kişiler tarafından imzalanan ve yasal ardillik (halefiyet) nedeni ile kendisi yönünden bağlayıcılık taşıyan kira sözleşmesinde yer alan koşullardan birinin danışıklı (muvazaalı) olduğu ileri sürerek, bu koşulun iptalini ve kira bedelinin saptanmasını istemiştir. Hukuk Usulu Muhakemeleri Yasası'nın 8. maddesinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar sayılmış olup, eldeki uyuşmazlık orada sayılan dava türlerinden hiçbirine girmediğinden, davaya genel yetkili mahkeme olarak bakılması gerekir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, işin esası incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

S ONU Ç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.