KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ * İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 79. maddesiyle değişik 75. maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar hakkında da 75. maddenin uygulanacağı kabul edilmiş olup, bu değişiklik 27.02.2008 tarihinde, sözleşmenin imzalanmasından önce yürürlüğe girdiğinden, davalı kiralayan idarenin bu madde uyarınca taşınmazın bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliyesini isteyebileceğinden, idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde tedbir kararı verilmesi mümkün bulunmadığından davalı idarenin itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru değildir.

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ * İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2012/8559 K: 2012/14462 T: 08/11/12

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tesbiti-ihtiyati tedbir kararına itirazın reddi davasına dair kaarr, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin davalı idareye ait taşınmazda 08.10.2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak bulunduğunu, davalı idarenin 28.09.2011 tarihli ihtar mektubu ile kiralananın bulunduğu taşınmazın yatırım programına alındığından dolayı 2012 yılı için kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve 31.12.2011 tarihinde kiralananın teslimi gerektiğini bildirdiğini, kira sözleşmesinde taşınmazın yatırım programına alınması durumunda tahliye edileceğine dair bir hüküm bulunmadığını, kiralanan taşınmazın 6570 Sayılı Yasa hükümlerine tabi olup bu yasada tahliye sebeplerinin sayıldığını ve idarenin tahliye gerekçesinin yasa karşısında geçersiz olduğunu belirterek, telafisi güç zararlara maruz kalmamak için öncelikle davalının 31.12.2011 tarihinde kiralananın boş olarak teslim edilmesini içeren talebinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına ve taraflar arasında düzenlenen 08.10.2009 tarihli kira akdi devam ettiğinden müvekkilinin kiracılığının tespiti ile davalının kiracılık sıfatına vaki müdahalesinin menine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece ara kararla dava sonuçlanıncaya kadar kiralananın tahliyesinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş, karara davalı idare vekili itiraz etmiş, davalı idare vekili müvekkilin idari işleminin 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'na uygun olduğunu, dava konusu yerin vakıflar genel müdürlüğünce 10.10.2011 tarihli kararı ile yatırım programına alındığını, müvekkil idarenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olarak sözleşme yaptığını belirterek tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece itirazın reddine, ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmiş, karar süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazın davalı idare tarafından 2886 Sayılı Yasa uyarınca ihale yoluyla 08.10.2009 başlangıç, 31.12.2010 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile davacıya kiralandığı, kiralananın bulunduğu taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2011 tarih ve 573 sayılı kararı ile yatırım programına alındığı, davalı idarenin sözleşmenin sona erdiği 31.12.2011 tarihinde taşınmazın tahliyesi ile boş olarak idareye teslimi için davacı kiracıya bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 79. maddesiyle değişik 75. maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar hakkında da 75. maddenin uygulanacağı kabul edilmiş olup, bu değişiklik 27.02.2008 tarihinde, sözleşmenin imzalanmasından önce yürürlüğe girdiğinden, davalı kiralayan idarenin bu madde uyarınca taşınmazın bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliyesini isteyebileceğinden, idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde tedbir kararı verilmesi mümkün bulunmadığından davalı idarenin itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanun'la eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK'un 428. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.11.2012 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.